Vedtægter for

Vorgod-Barde Motion og Fritid

§1

Foreningens navn er Vorgod-Barde motion og fritid.
Stiftet den 16. januar 2013 ved sammenlægning af Vorgod-Barde KFUM, Vorgod-Barde GIF samt Vorgod-Barde Foreningsfitness.
Foreningens hjemsted er Vorgod-Barde, Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

§2

Foreningens formål:
At styrke og fremme idræt og fritidslivet for Vorgod Barde og omegn.
Foreningens værdigrundlag:
Vorgod-Barde motion og fritid er en dynamisk forening med et bredt udbud af gymnastik, boldspil, motion og spændende kulturelle oplevelser for alle.

Vi bygger på:
Godt samvær og fællesskab.
Respekt og forankring af de tidligere foreninger KFUM og GIF' s traditioner og historier.
Frivillige kræfter.
Dygtige og engagerede nøglepersoner.
Gode og spændende aktiviteter og arrangementer.

Vi lægger vægt på:
Foreningslivet er præget af en god omgangstone og tolerance.
En attraktiv ungdomsafdeling inden for motion.
Vi har et højt informationsniveau, med åbenhed og mulighed for indflydelse.
Det skal være attraktivt at være instruktør / træner i foreningen gennem uddannelsestilbud.
Vi skal have en væsentlig samlende rolle i lokalsamfundet. At det er sjovt at være med.

 

§3

Foreningen er tilknyttet DGI, KFUM Idræt samt de hovedorganisationer som den til en hver tid siddende ledelse finder behov for.

 

§4

 1. Som aktivt medlem kan optages personer, der vedkender sig nærværende vedtægter.
 2. Som passive medlemmer kan optages enhver med interesse for foreningens ve og vel.
 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen.
 4. Man er først medlem, når kontingentet er betalt.
 5. 2/3 af en bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§5

Ledelsen

 1. Foreningens ledelse, består af en formand, en økonomiformand og en aktivitetskoordinator der alle vælges for 2 år ad gangen. Ledelsen konstituerer sig efterfølgende. De kan som ledergruppen vælge at supplere sig med 1 eller flere medlemmer. På lige år vælges et medlem og på ulige år vælges 2 medlemmer.
 2. Formand, økonomiformand og aktivitetskoordinator kan ikke samtidig være formand for et aktivitetsudvalg.
 3. Valgbar til ledelsen er alle myndige personer med interesse for foreningen.
 4. Der vælges hvert år en revisor for en 1-årig periode samt en revisorsuppleant for en 1 årig periode.
 5. Ledelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye aktivitetsudvalg. Optagelse af den nye aktivitet skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
 6. Ledelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

Aktivitetsudvalg

Ved foreningens stiftelse har foreningen følgende aktiviteter:

 • Badminton Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Petanque
 • Løb
 • Fitness / Indoor cycling
 • Volleyball
 • Cykling
 • Dans
 1. Hvert aktivitetsudvalg består af 3 eller flere medlemmer. som udpeges for mindst 1 år ad gangen.
  Aktivitetens medlemmer udpeger aktivitetsudvalget.
 2. Udvalget konstituerer sig selv med formand og sekretær. Konstitueringen godkendes af ledelsen.
 3. Udpeges kan en hver person, der er fyldt 16 år og har interesse for aktiviteten. Formanden skal dog være myndig.
 4. Det enkelte aktivitetsudvalg kan udarbejde en forretningsorden til styring af aktivitetens drift, efter godkendelse i ledelsen.
 5. Det enkelte aktivitetsudvalg kan nedsætte underudvalg til at varetage særlige opgaver.

 

§6

Aktivitetens kontingent fastsættes af det enkelte aktivitetsudvalg. Kontingentet skal senest være betalt ved betalingsfristens udløb.


§7

 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og ledelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen og har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§8

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest med udgangen af 3. kvartal og indkaldes skriftlig / annonceres i et lokalt medie med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år samt forældre til børn under 16 år har stemmeret. Der kan kun afgives 1 stemme pr. barn, dog kan hvert forælder / medlem kun afgive en stemme.
 4. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
 5. Der kræves dog til udelukkelse af et medlem, til ændringer af nærværende vedtægter samt til optagelse af lån, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
 6. Afstemning skal gennemføres skriftlig, hvis blot et medlem ønsker dette.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, der underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.

 

§9a

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt drøftelse af budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af
  1. Formand, økonomiformand og aktivitetskoordinator.
  2. Valg af 1 revisor
  3. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt.

 

§9b

På aktivitetsudvalgenes årsmøde som afholdes senest inden udgangen af 2. kvartal behandles følgende:

 1. Aktivitetsudvalgenes orientering om det forgangne år.
 2. Aktivitetens forventninger til det kommende år.
 3. Orientering fra ledergruppen.
 4. Eventuelt.

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§11

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og økonomiformand.

Den enkelte aktivitet tegnes af formand, økonomiformand og aktivitetsformand.

 

§ 12

Ledelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Ved eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

 

§13

Fra alle møder i hovedbestyrelse og aktivitetsudvalg føres protokol /beslutningsreferat over vedtagne beslutninger. Protokollen / referatet underskrives af deltagere - senest på efterfølgende møde.

 

§14
Retningslinjer for samspillet mellem ledelsen og aktiviteterne.

 1. Den enkelte aktivitet etablerer selv budget som skal godkendes af ledelsen inden aktivitetens opstart. Den enkelte aktivitet styrer selv aktivitetens økonomi. De nødvendige midler til foreningens fællesudgifter tages fra aktiviteterne efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle.
 2. Aktiviteten fastsætter selv deres kontingent som forelægges ledelsen til orientering.
 3. Aktiviteterne kan søge om tilskud fra hovedkassen. Kun ledelsen kan tage stilling til de enkelte ansøgninger.

 

§15

Foreningens regnskabsår går fra den 1/7 til 30/6. Ledelsen afgiver foreningens regnskab og status til revisor senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

§16

 1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 — og højest 30 dages mellemrum stemmer herfor.
 2. Foreningens formue og rekvisitter gives til velgørende/almennyttige formål i Vorgod-Barde lokalsamfund i Ringkøbing-Skjern kommune.